ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Новини

Занимални / ПИГ/ за учебната 2016 / 2017 г.
Заявления от родители за занимални / ПИГ/ за 2016 / 2017 г. - ІІ, ІІІ, ІV клас ще се приемат от 3 май 2016 ч. / 9.00 ч. - 17.00 ч./
в деловодството на училището. Учениците ще бъдат записани по реда на входящия номер на заявлението до попълване на възможните места.
Предвидените групи за следващата учебна година са:
За ІІ клас -  2
За ІІІ клас - 2
За ІV клас - 1
Групите ще бъдат сборни за съответните класове. Бройката на учениците в тях, разрешена от ЗНП е 28 ученика.

22.04.2016 г.


Изх. № 9137- 367/22.04.2016г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОУ, СОУ И ДОВДЛРГ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля да информирате родителите на учениците от седми и осми клас за следното:

 1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РИО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV,  стая 406, от 03.05.2016 г. до 20.05.2016 г. включително, в присъствието на лекар-педиатър, както следва:

  - понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;
  - вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.

 2. Учениците подават в РИО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:
  - заявление с подредени желания;
  - служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
  - протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
  - служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците от домове за отглеждане  и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
  - нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.
 3. Редът за приемане на документите е:
  - кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
  - лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
  - с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 406 и попълва желанията си;
  - така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

На 20.05.2016 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.

След 20.05.2016 г. документи не се приемат.

За повече информация – 0899136524 – инж. Златка Иванова – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД

Joomla templates by Joomlashine