/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Новини

УТВЪРЖДАВАМ:

МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА

Директор на 138. СУ

      

        ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 ГОДИНА

ГЛАВА I

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището.

Чл.2. Правилникът се отнася за всички участници в учебно-възпитателния процес и трудова дейност ( ученици, учители и друг персонал) и урежда техните права и задължения по осигуряване и контролиране на БУВОТ.

Чл.3. Правилникът се утвърждава от директора на училището, не по-късно от началото на учебната година.

Чл.4. Правилникът се актуализира при въвеждане на нови съоръжения, технически средства, материали и вещества и при изменение на правилата, нормите и изискванията за безопасност на труда в Република България.

Област и ред за прилагане на правилника

Чл.5. Правилникът се отнася за учениците, педагогическия и непедагогическия персонал в 138. СУ, както и за лицата, които по различни поводи се намират в училищната сграда, площадки, терени и др.  

Чл.6. За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при провеждане на възпитанието, учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и при извършване на трудови дейности се спазват установените в Република България единни правила за безопасност на труда.  

Чл.7. Отговорност за изпълнението на правилника носи училищното ръководство.

ГЛАВА ІІ

 

Права, задължения и отговорности на длъжностните лица и учащите за осигуряване и спазване не безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Чл.8. Училищно ръководство

1. Училищното ръководство е длъжно да осигурява на учениците напълно безопасни условия за работа;  

2. Със заповед на директора ежегодно се създават комисия за БУВОТ в 138. СУ за :

  • проверка безопасността на всички уреди, съоръжения и уреди по физкултура;
  • проверка на електрическите уредите, инсталациите, противопожарните кранове, гръмоотводите с оглед противопожарната охрана и охраната на труда;
  • комисиите по точка 2 до 15 септември извършват проверката и съставят протоколи, с чието съдържание се запознава ПС.

Чл.9. Педагогически персонал

1. В началото на учебната година класните ръководители и учителите запознават учениците с нормите за безопастност и условията на труд в класните стаи и кабинетите.  

2. На първата родителска среща всички родители се запознават с настоящия правилник, с правилника за дейността на училището и пропускателния режим в училището.  

3. При провеждане на спортни игри, походи, състезания и други извънучилищни дейности класните ръководители и учителите задължително инструктират учениците за поведението им като състезатели, участници в похода, пешеходци или пътници в транспортни средства.

 4. Придвижване на ученици и учители с транспортни средства при екскурзии, лагери и пр. се осъществява след наличието на:
- заповед на Директора ;
- списък на учениците и ръководителите;
- маршрутен лист и план на мероприятието;
- документ за здравословното състояние на учениците;
- документ за изправността на превозното средство;
- инструктаж на ръководителите за опазване здравето и живота на учениците;

- информирано съгласие на родителите за участие.

5. Списъците на учениците, заминаващи на поход, екскурзия и т. н. се предават на директора след провеждане на задължителния инструктаж заедно с маршрутния лист за придвижване на групата.  

6. При организиране на походи по възможност не се включват хронично болни ученици. Същите могат да участват в похода само след разрешение от лекар и писмено съгласие на родителите (или присъствието на родител на мероприятието).  

7. Преди провеждане на общински, регионални и национални спортни състезания, участниците – ученици задължително преминават през медицински преглед под ръководството на учителите по физическо възпитание или треньорите.  

8. Преди провеждане на лабораторни упражнения учениците предварително се инструктират от преподавателя за безопасна работа.

           Учителите по физкултура,химия, физика, информатика и тези, които провеждат лабораторни упражнения са длъжни да извършват начален, ежедневен и извънреден инструктаж на учениците.

-          Провеждането на инструктажите се вписва в специална тетрадка, прошнурована, прономерована и заверена от Директора.

-            Горепосочените учители са длъжни да поставят на видно място в кабинетите инструкциите за безопасност на обучение и възпитание.

-          Ученици нарушили изискванията за безопасност по време на учебни занятия се отстраняват и се докладват на Директора.

9. Инструктаж на учениците:
- начален в началото на учебната година от класните ръководители.
- на работното място от учителите в кабинетите по химия, физика, информатика , биология и физкултура;

     - периодичен – на три месеца;

       - извънреден.

10. Задължително се разглеждат теми по БД в ЧК.  

11. След приключването на учебните занятия учителите задължително проверяват за забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветление.

 12. Дежурните учители следят за нормалното придвижване на учениците по коридорите и стълбищата в училищната сграда и следят за поведението на същите в класните стаи, коридорите и стълбищата.

 13. Ежегодно в края на учебната година ПС анализира безопасността на условията в училището и набелязва мерки за подобряването.

Чл.10 Непедагогически персонал 

Всички са длъжни:

 1. Да спазват установената трудова, техническа и технологична дисциплина, да изпълняват трудовите си задължения точно и добросъвестно.

 2. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възлаганите им задачи и да не употребяват през работно време алкохол или друго упойващо вещество.  

3. Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, безопасността на движението и противопожарната охрана.  

4. Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които биха могли да пострадат при извършваната от тях работа или дейност.  

5. Да поддържат реда, необходимата чистота, културна и приветлива обстановка на работното си място.

 6. Да не предприемат по своя инициатива работа, с която не са запознати и не им е възлагана.  

7. Да поддържат и повишават знанията и квалификацията си по безопасните методи на труд.  

8. Периодично или за конкретен случай да се запознават с изискванията за безопасна работа, отнасящи се за работното място, на което работят.

 9. Имат право да откажат изпълнението или да преустановят работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето им, като незабавно уведомят за това прекия си ръководител.  

10. Имат право да откажат изпълнението на работа, за която не са инструктирани или нямат изискващата с правоспособност.

 11. Задължително е да се явяват на периодични медицински прегледи или изследване, когато за това им е съобщено или в друг конкретен случай.  

12. Чистачките задължително забърсват с влажна кърпа всяка сутрин преди началото на учебните занятия всички чинове, маси, бюра, пейки, первази и повърхности.

 13. Преди началото на учебните занятия всички класни стаи, кабинети, учителска стая и канцеларии задължително се почистват и проветряват.  

14. Класните стаи и кабинетите задължително се почистват след приключване на всяка учебна смяна. 

15. Класните стаи и кабинетите задължително се проветряват през голямото междучасие.  

16. Преди началото и след края на учебните занятия работникът по поддръжка и ремонт задължително проверява състоянието на вратите, прозорците, чиновете, масите, бюрата, шкафовете и осветлението. При констатиране на нередности незабавно пристъпва към отстраняването им, като своевременно уведомява домакина и училищното ръководство.  

17. Коридорите и стълбищата в училищната сграда се забърсват от чистачите след голямото междучасие.  

18. Санитарните помещения се почистват преди започване на учебните занятия, след всяко междучасие и след приключване на учебните занятия.

 19. Чистачите измиват прозорците всяка ваканция. Тяхното почистване се извършва след внимателното им отваряне, а също на изправни маси или стълби.

 20. Качването и слизането при почистване на прозорците или подмяна на осветителните тела става изключително внимателно при спазване на правилата за безопасност.  

21. Училищният двор и спортните площадки се почистват всяка сутрин и след голямото междучасие.  

22. Пердета, завеси, покривки, пътеки и килими се перат всяка ваканция.

 24. Забранява се ползването на електрически уреди за отопление .
25. Почистването на паркета става през ваканцията, като чистачите спазват правилата за работа с опасни химикали.

 26. По време на работа с опасни химикали прозорците в кабинетите, класните стаи и залите задължително са отворени.

27. След приключване на учебните занятия чистачите задължително проверяват за забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветление.

 28. До началото на учебната година задължително се осигуряват от длъжностното лице медикаменти за долекарска помощ.

 29. При пожар, земетресение, авария, стихийно бедствие и други, чистачите от първия етаж обезпечават отварянето на вратите и изходите за евакуацията на учениците.

 30. За училищни нужди се закупуват или приемат като дарения само уреди, съоръжения, пособия, учебно-технически средства и други, отговарящи на БДС.

 31. Леснозапалими материали се съхраняват от домакина на строго определени за целта места, безопасни за здравето и живота на учениците и трудовия колектив.

 32. Тютюнопушенето е забранено в сградата на 138. СУ „Проф.Васил Златарски”.
След приключване на работа ел. захранването се изключва от: за централната сграда от охранителя на „Форс- Делта”.

33. Забранено е запалването на събраните отпадъци и листа в училищния двор и около него.

 34. През есенно-зимния сезон стриктно се спазва планът за работа през зимни условия "План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата" с оглед на безопасните и здравословни условия на труд.

Чл.11. Ученици

 

1. При придвижване от дома към училище всеки ученик се задължава стриктно да спазва правилата за движение по пътищата.

2. Придвижването по коридорите и стълбищата в училищната сграда става само от дясната му страна.

3. Забранява се на учениците да тичат, скачат и да се боричкат по класните стаи и училищните коридори.

4. Пет минути преди започването на часа учениците заемат работните си места и спокойно изчакват идването на преподавателя.

5. Категорично се забранява на учениците качването по первазите на прозорците, както и катеренето по спортните съоръжения без разрешението на преподавателя по физическо възпитание.

6. Организирането и провеждането на спортни игри и състезания в двора на училището и спортните площадки става само в присъствието на учител.

8. Забранява се на учениците при отсъствието на учител да вдигат шум в класните стаи.

 9. Забранява се на учениците да консумират закуски в класната стая.

10. По време на извънкласни и извънучилищни мероприятия учениците задължително стриктно спазват указанията на класния ръководител или учителя.

 11. Забранява се на учениците да пипат и боравят с учебно-технически средства и пособия в отсъствието на учител.

 12. Категорично се забранява на учениците да пипат здрави или счупени контакти и електрически ключове. При откриване на повредени или счупени контакти или електрически ключове са длъжни незабавно да уведомят класния ръководител, учител или училищното ръководство.

ГЛАВА II

Условия, изисквания и правила за безопасно и здравословно провеждане на възпитанието, обучението и трудовата дейност

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.12. Работникът или служителят е длъжен да спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на работата, за която се е уговорил.  

Чл.13. Правилата за безопасни и здравословни условия на труд за съоръжения и работни места, се разработват и утвърждават от работодателя. Те не могат да противоречат на нормативните изисквания и се обявяват по подходящ начин на работните места.

 Чл14. Лица без необходимите знания и умения, предвидени в правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, не се допускат на работа.

 Чл.15. При нарушаване правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд се носи отговорност.

 Чл.16. При неизпълнение на задълженията си във връзка с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд работодателят или съответното длъжностно лице подлежат на наказание.

 Чл.17. Работодателят има право да налага дисциплинарни наказания за неспазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд.

 Чл.18. Учителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на съоръжения и други, както и заети в дейности, които създават опасност за здравето и живота им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на безопасни условия на труд.

 Чл.19. Учителите разработват правила за безопасни условия на възпитание, обучение и труд по учебните предмети, по които преподават.

 Чл.20. Учителите по физическа култура и спорт подготвят и изискват от училищното ръководство и помощния персонал извършването на ремонт на всички спортни уреди и пособия във физкултурния салон и училищния двор. Годността на същите се проверява от комисия, а тези, които не могат да се поправят, се бракуват.

 Чл.21. При изпълнение на физически упражнения, особено на тези с по-сложен характер, да се съблюдават изискванията за помощ и пазене на учениците от страна на учителя.

 Чл.22. Спортните уреди във физкултурния салон при ползване задължително се обезопасяват с постелки.

 Чл.23. Забранява се влизането във физкултурния салон без присъствието на учител, качването и ползването на спортните уреди по време на учебен час от повече от един ученик, както и катеренето или висенето по баскетболните табла или рингове, футболните врати и по оградната мрежа на игрищата.

 Чл.24. Спортни уреди и пособия да не се използват преди учителят да е разрешил работа с тях, а при работа с гюлета, гирички, топки, тояжки и други задължително да се спазват указанията на учителя за безопасността на всички ученици.

 Чл.25. Във физкултурния салон се влиза само организирано и с чисто игрално облекло.

Чл.26. Учителите по физическа култура и спорт трябва да осигуряват добро предварително разгряване с цел въвеждане на организма за предстоящата работа и предотвратяване опасността от травми.

Чл.27. Организацията, редът и дисциплината по време на занятията е задължение на всеки участник в учебния процес.

 Чл.28. Учителите по физическо възпитание не носят отговорност за травми и наранявания по време на междучасията и при неспазване на указанията за безопасност.

 Чл.29.В края на всяка учебна година комисия проверява състоянието на училищната сграда и всички съоръжения, физкултурни пособия, апарати, учебно-технически средства, уреди, осветителни и отоплителни инсталации, съставя протокол и прави предложения за ремонт или бракуване.

 Чл.30. В началото на всяка учебна година комисия проверява състоянието на всички видове инсталации, съоръжения, готовността за започване на учебната и съставя протокол, който се предава на директора.

 Чл.31. В началото на всяка учебна година класните ръководители по време на провеждане на първия учебен час на класа запознават учениците с настоящия правилник, а учителите при провеждане на първото занятие инструктират учениците във връзка с изискванията за безопасност при ползване на уреди, съоръжения, физкултурни пособия и други.

Чл.32.Задължително е спазването на изготвения план за работа при зимни условия, като своевременно в началото на зимния сезон се осигуряват необходимите противопожарни средства, сол, пяна, луга, лопати и кирки.

 Чл.33. При извършване на ремонтни дейности в училищната сграда директорът издава заповед за стриктно спазване на правилата за безопасност до неговото приключване.

 Чл.34. При станала злополука незабавно се уведомява медицинския специалист, училищното ръководство и родителите на ученика или близките на служителя или работника.

 Чл.35. Дежурните учители за деня извършват превантивен контрол по спазване на правилата за безопасност. При нарушаването им от ученици незабавно се уведомява класния ръководител или училищното ръководство.

ГЛАВА III

Изисквания към съоръжения и работни места за безопасна работа

Чл.36. Да се извършва от помощния персонал навременно и редовно почистване и измиване на физкултурния салон, съблекални и спортни площадки.

 Чл.37. Преди започването на учебния час по физическо възпитание се забранява разместването и изнасянето на спортния инвентар и ползването му без разрешението на учителя.

 Чл.38. Кабинетите и лабораториите по химия, физика и други трябва да имат в непосредствено съседство хранилище.

  Чл.39. Учебните кабинети, лаборатории, физкултурния салон и други подобни, трябва да бъдат напълно механично, електро – и пожарообезопасени.

 Чл.40. Задължително е спазването на изискванията на ПБТ и инструкциите за безопасна работа, с които учениците трябва да бъдат запознати.

ГЛАВА IV

Хигиенни и здравословни изисквания за работните места и за учебната дейност на учениците

Чл.41. Общи изисквания

Учебните кабинети, лаборатории, физкултурни салони и други подобни трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните фактори – микроклимат, осветление / естествено и изкуствено/, вредни вещества, шум, вибрации, лъчения и други.

 Чл.42. Микроклимат – температура, влажност и скорост на въздуха. Отопление и вентилация.

1. Хигиенните изисквания към микроклиматичните параметри на въздуха в работните помещения да отговарят на БДС.

 2. Да се спазват оптималните норми на работните места за температура и скорост на въздуха в зависимост от категорията работа и периода на годината.

 3. Когато поради технически или други причини не е възможно да се осигуряват оптималните норми, да се спазват допустимите норми за:

  • температура и скорост на въздуха през студения период;
  • относителната влажност на въздуха на постоянните работни места между 30 и 75 %;
  • скорост на въздуха на постоянните работни места през топлия период.

Чл.43. Необходимо е да се поддържа постоянна температура в работните помещения с помощта на отоплителни тела, които не трябва да влошават микроклимата.

ГЛАВА V

Естествено и изкуствено осветление

Чл.44. Всички помещения, независимо от времето на пребиваване в тях, трябва да бъдат осигурени с естествено осветление.

 Чл.45. Помещенията, в които е обективно доказана невъзможността да се осигурят нормите за естествено осветление, трябва да се осветяват през деня със смесено осветление.

 Чл.46. Естественото осветление трябва да бъде странично, горно или комбинирано и да осигурява хигиенните изисквания съобразно БДС 1786-84.

ГЛАВА VI

Противопожарна охрана

Създаване на условия за недопускане на пожари

Чл.47. Да се изготви противопожарна Наредба, която да се утвърди от директора на учебното заведение.

 Чл.48. Противопожарната Наредба да се спазва от всички задължително.

 Чл.49. Да се извършва постоянен контрол по спазване на противопожарната Наредба от назначеното длъжностно лице и училищното ръководство.

 Чл.50. В Наредбата да са включени и следните раздели:

  • противопожарни изисквания към помещенията;
  • помещения за учебно-възпитателна дейност.

Чл.51. Да се извършва постоянен контрол по ползването на електронагревателните и отоплителни уреди. При спиране на електрическия ток да се ползват само електрически фенерчета или газови лампи.

 Чл.52. Отоплителните уреди да бъдат монтирани правилно и безопасно.

 Чл.53. Леснозапалимите течности в лабораториите да се съхраняват в метални шкафове.

Чл.54. В коридорите и по стълбищата да не се съхраняват маси, чинове или друг инвентар.

 Чл.55. Изходите за евакуация да се поддържат годни за използване.

 Чл.56.В таванските и избените помещения да не се складират леснозапалими материали, да бъдат заключени и да няма свободен достъп до тях.

 Чл.57.Противопожарните уреди и съоръжения да се поддържат в изправност и годност за ползване.

 Чл.58.Да се спазват най-строго изискванията за пожарна безопасност при извършване на заваръчни и други огневи дейности.

 Чл.59.Да се изготви план за евакуация на учениците при пожар, същият да бъде поставен на видно място в училищната сграда на всеки етаж и да се проиграва веднъж на учебен срок през учебната година.

ГЛАВА VII

Летни лагери и почивни станции за деца и ученици

Чл.60. Летните лагери и почивни станции за учениците трябва да бъдат осигурени със средства за гасене на пожари и телефонна връзка.

 Чл.61. Забранено е настаняването на ученици в сгради, неосигурени с вода за гасене на пожар.

 Чл.62. Сградите по възможност да бъдат негорими, а дървените не по-високи от един етаж.

 Чл.63.Сградите да имат най-малко два изхода, водещи непосредствено навън.

 Чл.64. В горими сгради се допуска настаняване до 50 лица.

 Чл.65. Забранено е устройването на кухни и перални помещения в дървени сгради, заемани от учениците, както и настаняването на персонал, устройване на складове, работилници и други подобни сгради, където са настанени ученици.

 Чл.66. В помещения, заети от учащи се и в близост до тях е забранено палене на огън и ползване на открити огнеизточници.

 Чл.67. Обслужващият персонал да бъде запознат с правилата за противопожарна охрана и начините за ползване на наличните средства за гасене на пожар.

ГЛАВА VIII

Противопожарни изисквания при провеждане на масови мероприятия - тържества, вечери и други.

Чл.68. Помещенията за масово събиране на хора в учебното заведение са актовата зала, физкултурен салон, стол, учителска стая и други.

 Чл.69.Помещенията, в които се провеждат масови събирания, трябва да бъдат от I или II степен на пожароустойчивост. Трябва да имат най-малко два изхода за навън и спазени всички други изисквания за евакуацията на хора.

Чл.70. Не се допуска употребата на синтетични материали за облицовка на стени и тавани. 

Чл.71. За провеждане на масово мероприятие трябва да бъдат осигурени всички необходими средства за пожарогасене.

 Чл.72.. През време на масовото мероприятие при учениците трябва да присъства представител на училищното ръководство, който да следи и отговаря за спазване на всички правила по противопожарната охрана.

 Чл.73. При провеждане на масовото мероприятие е забранено: осъществяване на светлинни ефекти с използване на химически и други вещества, които могат да причинят пожар да се гаси напълно светлината в помещението разполагане на маси и, столове и други предмети в помещението по начин, който ще затрудни бързото му напускане от присъстващите.

 Чл.74. Украсата с електрически илюминации да се извършва само от правоспособен електротехник, който да спази всички изисквания за електро- и пожаробезопасност.

ГЛАВА IX

Правила и изисквания за безопасна работа в учебните кабинети и лаборатории със съоръжения и други работни места и дейности

Училищният директор утвърждава разработените правила за безопасна работа в учебните кабинети и лаборатории, съоръжения и други.

Безопасна работа

в учебните кабинети и лаборатории – общи изисквания.

Кабинет похимия

Чл.75. Учениците да бъдат запознати с несъвместимостта на химическите вещества.

 Чл.76. На шкафовете, в които се съхраняват отровни, самозапалващи се, взривни, радиоактивни и други вещества, да се поставят знаци по БДС за опасност.

 Чл.77. Във всяка химическа лаборатория трябва да бъде монтирана общообменна вентилация.

 Чл.78. Отровните вещества да се съхраняват в добре затворени съдове и специални шкафове, които се заключват с надписи и знаци “отрова”. Леснолетливите течности да се съхраняват на хладно и тъмно място.

 Чл.79. Забранено е оставянето на химически вещества без етикет.

 Чл.80. Да се спазват от учителя нормативите за допустимото количество опасни и отровни за здравето вещества.

 Чл.81. Химическите лаборатории да са разположени и оборудвани, съгласно санитарните норми и изисквания.

Физкултурен салон и двор

Чл.82. Уредите да бъдат здрави и неподвижно закрепени.

 Чл.83. Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване.

 Чл.84. Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони и други да бъдат закрепени здраво или стабилизирани с тежести.

ГЛАВА X

Извънучилищна дейност

Чл.85. При организиране на извънучилищни мероприятия стриктно се спазват изискванията на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Ръководителят на групата да изготви и представи на директора план за провеждане на мероприятието и информирано съгласие на родителите.

 Чл.86. Извънучилищно мероприятие се провежда след издадена от директора писмена заповед и проведени инструктажи с учениците.

Директорът определя и запознава придружителите на групата с конкретните им задължения за осигуряване на безопасното провеждане на извънучилищното мероприятие.

Организирано придвижване на ученици и друг персонал като пешеходци или пътници в превозни средства

Чл.87. Задължително е спазването на изготвения и утвърден от директора план на Комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

ГЛАВА ХІ

Дейност в случай на пожар, авария или природно бедствие

Чл.87. Да не се допуска паника и да се действа организирано и уверено.

 Чл.88. При усещане на първите признаци на земетресение да не се напуска сградата самостоятелно от ученици или учители.

 Чл.89. Да се заемат местата до вътрешните стени или коридорите, които са сравнително по-устойчиви на въздействието.

 Чл.90. След преминаване на първия трус незабавно да се изключат отоплителните и нагревателните уреди в класните стаи, канцелариите, коридорите, работилниците, кабинетите, лабораториите и други.

 Чл.91. След преминаване на първия трус под ръководството на учителите, организирано, при спазване на плана за евакуация да се напуснат класните стаи.

 Чл.92. Да се слиза само по стълбищата, без да се ползва асансьор.

 Чл.93. След напускане на сградата да не се застава на разстояние по-малко от височината й.

 Чл.94. Задължително е спазването от всички – трудов колектив и ученици на противопожарната наредба, утвърдена от директора.

 Чл.95 При възникване на пожар е необходимо да се уведомят незабавно органите на противопожарната охрана, като се посочи и адресът на училището.

 Чл.96. Да се започне незабавно гасене на пожара с наличните противопожарни съоръжения.

 Чл.97. Организирано и без паника да се евакуират учениците, при спазване на плана за евакуация и конкретната пожарна обстановка.

 Чл.98. Задимен участък да се преминава с поставена на дихателните органи мокра кърпа.

 Чл.99. Директорът на училището и учителите напускат последни училищната сграда, след извеждане на всички ученици.

 Чл.100. При разрастване на пожара да се вземат мерки за спасяване на ценно имущество и документация.

 Чл.101. При пристигане на противопожарните коли да се информират служителите на СПАБ за следното:

- има ли ученици, неизведени от класните стаи и къде, кои помещения са обхванати от огъня и къде се разпространява;

- местата за съхраняване на леснозапалими течности, документация, ценно имущество и други.

ГЛАВА XI

Инструктажи и обучения по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана

Чл.102. Директорът на училището задължително с писмена заповед създава организация за цялостното провеждане на видовете инструктажи, техният обхват, продължителност, тематика и програми, както и длъжностните лица, които ще ги провеждат.

 Чл.103. Инструктажите се провеждат от длъжностни лица с техническо или друго подходящо образование и съответен опит през време на работа, като разходите за това не са за сметка на инструктираните.

 Чл.104. Инструктажи за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд се провеждат от учители и от оторизирани лица, както и когато ученици, педагогически и непедагогически персонал или лица от други организации извършват самостоятелно или съвместно следните дейности:

- ремонт, монтаж и демонтаж на апарати и съоръжения;

- ремонт на различни видове инсталации – електрически, отоплителни, вентилационни, климатични, водопроводни и канализационни;

- строително-монтажни дейности на училищната сграда или двора на училището товаро-разтоварни или транспортни дейности.

 Чл.105. Директорът на училището ежегодно организира форми за повишаване на знанията по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудови и учебни процеси и на тези, определени да провеждат инструктажи.

 Чл.106. С всички работници, служители и ученици да се проведат инструктажи за безопасни условия на възпитание, обучение и труд безопасните методи на работа.

 Чл.107. Работниците и служителите, работата, на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на технически съоръжения, задължително да се инструктират, обучат и положат изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 Чл.108. Директорът на училището да организира провеждането на периодично обучение и инструктаж по правилата за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

 Чл.109. По отношение на организацията на инструктажите да се привлекат училищните настоятелства.

 Чл.110. Задължително е документирането на проведените видове инструктажи.

 Чл.111. Не се допускат на работа лица, които не са инструктирани.

 Чл.112. Контролът по спазването на изискванията за организацията, реда и условията за провеждане и документиране на видовете инструктажи се осъществява от училищният директор.

 Чл.113. Въвеждането, воденето, съхранението и контролът по документацията за дейностите, осигуряващи здравословни и безопасни условия на обучение и труд се изпълнява от директора на училището или от упълномощено длъжностно лице.

ГЛАВА XII

Трудови злополуки

Чл.114. За трудови злополуки се считат всички травматични увреждания, станали по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и всяко увреждане на здравословното състояние, настъпило в резултат на изпълняваните трудови задължения.

 Чл.115. Регистрират се всички трудови злополуки, които са станали с работници или служители и са предизвикали загубване на работоспособност за един или повече дни.

 Чл.116. За всяка трудова злополука самият пострадал или най-близкият свидетел на злополуката незабавно уведомява училищния директор.

 Чл.117. Трудовата злополука се установява от директора на учебното заведение с акт в тридневен срок, считано от деня на злополуката, а професионалното заболяване – в тридневен срок от неговото констатиране от съответните здравни органи.

 Чл.118. Директорът на учебното заведение организира регистрирането, отчитането и анализирането на трудовите злополуки и професионални заболявания по установения в Република България ред.

 Чл.119. Училищният директор незабавно уведомява ИО на МОН, регионалните инспекции по труда, органите на МВР, прокуратурата и Гражданска защита в случаите на тежки или със смъртен изход трудови злополуки и тежки аварии.

 Чл.120. Мерки за предотвратяване на трудовите злополуки и на общите и професионални заболявания се вземат от училищния директор.

Контролът по спазването на правилника се осъществява от директора на учебното заведение.

 

                       

Настоящият правилник е приет наОбщо събрание с Протокол №3 на 30.09.2016 г.

МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА

Директор на 138. СУ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 16 януари 2017 г. (понеделник) се възобновяват учебните занятия с нормалната продължителност на часовете:

І-ва смяна от 7.30 ч.

ІІ-ра смяна от 13.30 ч.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА
             
ИМЕ клас Зад.1 Зад.2 Зад.3 Общ брой точки
1 Емил Тодоров Тодоров 7 7 7 21
2 Мартина Николай Бикова 7 7 7 21
3 Вихър Андреев Рангелов 7 6,5 7 20,5
4 Александър Цветомиров Цветков 7 6,5 7 20,5
5 Елена Николаева Борогова 7 6,5 7 20,5
6 Мира Мирославова Велева 7 6,5 7 20,5
7 Ронислава Данаилова Николова 7 6,5 7 20,5
8 Петър Станиславов Илиев 7 6,5 6 19,5
9 Мария Лъчезарова Костова 6 6,5 7 19,5
10 Алиса Иво Кръстева 6 6,5 7 19,5
11 Ирина Константинова Пенчева 6 6,5 7 19,5
12 Момчил Йорданов Ефтимов 6 6,5 7 19,5
13 Павел Костадинов Йорданов 6 6,5 7 19,5
14 Рая Ангелова Митова 6 6,5 7 19,5
15 Денис Евтимов Димитров 6 6,5 7 19,5
16 Александър Красимиров Терзийски 6 6,5 7 19,5
17 Росена Николова Йорданова 5 6,5 7 18,5
18 Атанаси Вихренов Стоянов 7 4 7 18
19 Константин Смилец Йотов 7 3,5 7 17,5
20 Александър Добромиров Стоянов 7 3,5 7 17,5
21 Антоанета Павлинова Андонова 7 3,5 7 17,5
22 Преслав Мирослав Стоев 7 6 3 16
23 Стефан Любомиров Гълъбов 7 6,5 2 15,5
24 Мартин Димитров Раков 7 4 4 15
25 Елица Живкова Тенева 4 4 7 15
26 Кристияна Николаева Костова 5 6,5 3 14,5
27 Ева Красимирова Папазова 6 3 5 14
28 Калина Николаева Христова 7 4 3 14
29 Юлия Емилова Михайлова 5 4 5 14
30 Ивайла Константинова Сотирова 7 4 3 14
31 Виктор Иванов Марев 5 6,5 2 13,5
32 Антония Александрова Янева 5 3 5 13
33 Даниел Василев Димитров 7 3 1 11
34 Виктор Георгиев Вулев 4 4 3 11
35 Никол Евгениева Куцарова 2 1 7 10
36 Ива Светославова Димова 2 3,5 4 9,5
37 Ема Емилова Трухчева 5 3 1 9
38 Елица Йорданова Чорбаджийска 6 3 0 9
39 Жаклин Димитрова Табачкин 3 4 2 9
40 Дияна Николаева Велкова 3 1 4 8
41 Майкъл Веселинов Мирков 4 3 0 7
42 Виктор Илиев Тасев 2 4 0 6
43 Велислав Ивайлов Христов 3 0 3 6
44 Пейман Бижан Джанати 4 0 1 5
45 Мартина Николаева Митева 2 0 2 4
46 Александър Иванов Стаменов 3 0 0 3
47 Виктория Василева Лазарова 1 0 1 2
48 Марин Ивов Дочев 0 0 1 1
49 Михаил Руменов Митев 0 0 0 0
50 Теодора Станимирова Тотева 7 7 6 20
51 Тодор Иванов Иванов 7 7 4 18
52 Лора Руменова Бинева 7 7 3,5 17,5
53 Михаил Димитров Димитров 6 7 4 17
54 Йоана Ивайлова Ризова 6 7 4 17
55 Десислава Калинова Стефанова 6 7 3 16
56 Лилия Мирославова Яръмова 5 6 3 14
57 Кристиан Василев Милчев 6 3 4 13
58 Неда Яворова Нецова 5 0 7 12
59 Александър Стефанов Иванов 6 0 4 10
60 Деян Славов Иванов 6 0 4 10
61 Ивайло Ивов Вутов 1 0 0 10
62 Борис Войнов Божинов 6 0 3 9
63 Селена Георгиева Стратиева 6 0 3 9
64 Камен Тодоров Кисов 4 2 2,5 8,5
65 Аспарух Галинов Генчев 4 0 4 8
66 Рая Венелинова Николова 4 0 4 8
67 Румяна Денева Денева 6 0 2 8
68 Виктория Невелин Генкова 4 1 3 8
69 Александра Александрова Цървуланова 4 0 3,5 7,5
70 Деян Тодоров Ялъмов 4 0 3,5 7,5
71 Йордан Тошев Янков 5 0 2 7
72 Алекс Бориславов Рангелов 5,5 0 1,5 7
73 Красимир Илиев Гогушев 3,5 3 0 6,5
74 Димитър Мирославов Маринов 4 0 2 6
75 Лиана Владиславова Милева 6 0 0 6
76 Фатима Рамзи Хамуд 4,5 0 1,5 6
77 Йоана Симеон Куюмджиян 3 0 2,5 5,5
78 Ренета Йорданова Стоева 3,5 0 1 4,5
79 Людмила Людмилова Кехайова 2 0 2 4
80 Мартин Радославов Атанасов 2 1 1 4
81 Лора Тодорова Стефанова 2,5 0 1 3,5
82 Майкъл Ангелов Найденов 2 1 0 3
83 Дамян Ивайлов Ангелов 3 0 0 3
84 Борис Георгиев Куртев 2 1 0 3
85 Ивайло Ивайлов Димитров 3 0 0 3
86 Далия Георгиева Чолакова 1 0 0 1
87 Яна Иванова Иванова 7 7 7 21
88 Таня Живкова Живкова 7 6,5 7 20,5
89 Анна Бориславова Пепелянкова 7 6 7 20
90 Гергана Бориславова Прегьова 7 6,5 6 19,5
91 Яна Росенова Михайлова 6 7 5 18
92 Андрей Николаев Борогов 6 6 4,5 16,5
93 Ема Тодорова Донева 3,5 6 7 16,5
94 Нели Радославова Янчева 7 4 5 16
95 Ния Любомирова Дейчева 5 6 5 16
96 Цветелина Ивова Фролошка 7 5 4 16
97 Елена Драганова Драганова 6 4,5 5,5 16
98 Милена Ивелинова Ганчева 7 0 7 14
99 Яна Маринова Сеизова 6 6 2 14
100 Веселина Светославова Величкова 6 5 2 13
101 Георги Стоянов Тенев 2,5 5 2 13
102 Габриела Валентинова Григорова 4,5 6 1 11,5
103 Ралица Константинова Руйчева 6,5 4 1 11,5
104 Ана-Мария Петрова Аврамова 4 5 2 11
105 Белослава Филипова Давидкова 5 6 0 11
106 Никола Марков Дафов 6 4,5 0 10,5
107 Лора Владимирова Личкова 5 3,5 2 10,5
108 Филип Георгиев Манчев 4,5 5 0 9,5
109 Алекс Иванов Керефейски 6,5 2 0 8,5
110 Светлозара Ивайлова Спасова 3 5,5 0 8,5
111 Божидар Младенов Врабчарски 2 5,5 0 7,5
112 Виктор Юлианов Венев 2 3 0 5
113 Лъчезар Михайлов Лазаров 2 3 0 5
114 Михаил Александров Александров 3 0 2 5
115 Ивайло Владимиров Атанасов 3,5 0 1 4,5
116 Ралица Валериева Иванова 2 1 1 4
117 Габриела Валентинова Григорова 2 0 2 4
118 Ивайло Владимиров Иванов 0 4 0 4
119 Владимир Владимиров Вушев 3 0 0 3
120 Йоана Ивова Фролошка 1 1 1 3
121 Виктория Момчилова Владиленова 1 0 2 3
122 Мария Георгиева Димитрова 2 0 1 3
123 Кристиян Тонев Петков 2 0 0 2
124 Петър Петров Ранчов 2 0 0 2
125 Йордан Николаев Йорданов 1 0 0 1
126 Мартин Тодоров Донев 7 7 7 21
127 Емилияна Георгиева Атанасова 7 7 7 21
128 Велин Иво Кръстев 7 5,5 3,5 16
129 Надежда Ангелинова Цачева 5 6 5 16
130 Бояна Десиславова Гузгунова 7 3 6 16
131 Кристиян Александров Караджов 6 3 7 16
132 Яна Росенова Кирковска 7 2 7 16
133 Стефан Росенов Тосунов 5,5 2 7 14,5
134 Кристиян Пламенов Узунов 5,5 2 7 14,5
135 Елита Симеонова Узунова 7 3 4 14
136 Габриела Здравкова Стойчева 5,5 1 7 13,5
137 Виктор Евгениев Матиас 3 7 3 13
138 Мартин Юлий Вайер 4 2 7 13
139 Рая Миленова Димитрова 5 1 7 13
140 Деница Илиянова Атанасова 4 2 6 12
141 Тодор Ивов Фролошки 5 0 7 12
142 Алекс Пламенов Петров 7 1 3 11
143 Радостин Валериев Трендафилов 7 2 0 9
144 Василена Любомирова Владимирова 4 1 3 8
145 Маргарита Светославова Бачева 5 3 0 8
146 Даниел Десиславов Иванов 5,5 2 0 7,5
147 Габриела Стоилова Стефанова 1,5 2 3 6,5
148 Христо Андреев Джунин 5 1 0 6
149 Рая-Неда Цветомирова Борисова 5 1 0 6
150 Ванеса Николаева Попова 2,5 0 3 5,5
151 Мартин Димитров Геров 4 1 0 5
152 Тияна Пламенова Дакова 0,5 1 3,5 5
153 Ралица Георгиева Георгиева 2 3 0 5
154 Константин Константинов Вандалов 1 0 0 1
155 Красимира Йорданова Стоилова 0 1 0 0
156 Цветина Миткова Янкова 10б 4 0 0 4
157 Габриела Бориславова Машова 10б 3 0 0 3
158 Юна Викторова Иванова 10г 0,5 0 0,5 1
159 Мартин Методиев Цветанов 10б 0 0 0 0
160 Александра Георгиева Георгиева 10г 0 0 0 0
161 Десислава Стоянова Милева 11г 2,5 1,5 0 4
162 Веселина Благовестова Гигова 11б 1 0 0 1
163 Александра Атанасова Шахова 11г 0,5 0,5 0 1

012017

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 
ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЕМНАДЕСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР
19 ноември 2016 г.
№ по ред Име, презиме и фамилия Училище Клас Резултат, общ брой точки  
 
1 Никол Иванова Славова 138.СУ 1 64  
2 Мартин Венелинов Маринов 138.СУ 1 62  
3 Дария Венелинова Николова 138.СУ 1 47  
4 Симона Светославова Славчева 138.СУ 1 44  
5 Александър Деянов Дянков 138.СУ 1 43  
6 Петър Веселинов Сладкаров 138.СУ 1 42  
7 Владимир Георгиев Александров 138.СУ 1 42  
8 Гергана Младенова Младенова 138.СУ 1 42  
9 Маргарита Тенчева Петрова 138.СУ 1 42  
10 Боряна Димитрова Барбова Муз.у-ще 1 42  
11 Гергана Николова Йорданова 138.СУ 1 40  
12 Ема Василева Петкова 138.СУ 1 40  
13 София Гинчева Гинчева 138.СУ 1 40  
14 Александър Павлинов Манов 138.СУ 1 40  
15 Борислав Галинов Танчев 138.СУ 1 40  
16 Ина Славева Славчева 138.СУ 1 40  
17 Огнян Николаев Чернокожев 138.СУ 1 39  
18 Бианка Петкова Петкова 138.СУ 1 39  
19 Теодор Дечев Пенев 138.СУ 1 39  
20 Елена-Мария Петрова Аврамова 138.СУ 1 38  
21 Александър Петров Славов 138.СУ 1 38  
22 Антония Ясенова Титова 138.СУ 1 38  
23 Димитър Миленов Димитров 138.СУ 1 37  
24 Карина Владимирова Иванова 138.СУ 1 37  
25 Виктория Кирилова Топузакова 138.СУ 1 37  
26 Габриела Георгиева 138.СУ 1 37  
27 Магдалена Петрова Каменова 138.СУ 1 36  
28 Велина Ивайлова Цекова 138.СУ 1 36  
29 Мартина Илианова Чокова 138.СУ 1 36  
30 Мелани Асенова Ценкова 138.СУ 1 35  
31 Лъчезар Димитров Райков 138.СУ 1 34  
32 Алекс Айхан Исмаил 138.СУ 1 33  
33 Елица Цветомирова Цветкова 138.СУ 1 33  
34 Адриан Светославов Василев 138.СУ 1 33  
35 Дара Мария Славова Янева 138.СУ 1 33  
36 Петя Методиева Герова 138.СУ 1 33  
37 Лея Росенова Шуманова 138.СУ 1 32  
38 Василена Руменова Георгиева 138.СУ 1 32  
39 Йоан Калоян Пенов 138.СУ 1 32  
40 Георги Боянов Патев 138.СУ 1 32  
41 Калоян Николаев Чешмеджиев 138.СУ 1 32  
42 Рая Цветанова Грънчарова 138.СУ 1 31  
43 Мария Кирилова Иванова 138.СУ 1 31  
44 Лъчезар Асенов Иванов 138.СУ 1 31  
45 Теодора Викторова Георгиева 138.СУ 1 31  
46 Аделина Павлова Калчева 138.СУ 1 31  
47 Андреа Антоан Стойкова 138.СУ 1 31  
48 Николай Николов Павловски 138.СУ 1 31  
49 Александър Станиславов Горбанов 138.СУ 1 30  
50 Сиана Христова Ботева 138.СУ 1 29  
51 Кристиан Християнов Накашев 138.СУ 1 29  
52 Валентин Стоянов Младенов 138.СУ 1 29  
53 Венцислав Любомиров Маринов 138.СУ 1 29  
54 Борис Росенов Михайлов 138.СУ 1 28  
55 Габриела Георгиева Александрова 138.СУ 1 28  
56 Георги Илиев Великов 138.СУ 1 26  
57 Анна-Мария Димитрова Христова 138.СУ 1 24  
58 Даниел Добромиров Стоянов 138.СУ 1 24  
59 Калоян Владимиров Русимов 138.СУ 1 24  
60 Милен Бориславов Кузов 138.СУ 1 21  
61 Калина Борисова Микова 138.СУ 1 16  
62 Константин Бориславов Тодоров 138.СУ 1 16  
63 Марко Костадинов Котев 138.СУ 1 14  
64 Никола Тодоров Георгиев 138.СУ 1 13  
65 Петър Константинов Харадинов 138.СУ 2 66  
66 Даниел Стоянов Тенев 138.СУ 2 64  
67 Лита Тидо Киаравино 138.СУ 2 62  
68 Славяна Николаева Дамянова 138.СУ 2 59  
69 Невена Станимирова Тотева 138.СУ 2 59  
70 Миа Цветан Модева 138.СУ 2 54  
71 Ян Атанасов Бончев 138.СУ 2 47  
72 Мишел Виктор Атанасова 138.СУ 2 43  
73 Надя Боянова Асенова 138.СУ 2 43  
74 Борис Стоянов Одаджиев 138.СУ 2 42  
75 Христо Петров Цветков 138.СУ 2 40  
76 Велин Илиянов Атанасов 138.СУ 2 40  
77 Мария Илиева Крайчева 138.СУ 2 40  
78 Марина Борисова Бунова 138.СУ 2 39  
79 Александра Анатолиева Емилова 138.СУ 2 37  
80 Симон Асенова Божинова 138.СУ 2 35  
81 Николай Николаев Йорданов 138.СУ 2 35  
82 Ния-Гергана Радослав Манчева 138.СУ 2 33  
83 Борис Христов Добчев 138.СУ 2 32  
84 Никол Николова Дзанкова 138.СУ 2 32  
85 Катрин Цветославова Савова 138.СУ 2 32  
86 Росен Иванов Памукчиев 138.СУ 2 32  
87 Георги Яворов Бояджиев 138.СУ 2 32  
88 Никола Ивелинов Ганчев 138.СУ 2 32  
89 Кристиан - Еллингбое 138.СУ 2 30  
90 Йоана Александрова Добринова 138.СУ 2 27  
91 Боян Калинов Стефанов 138.СУ 2 27  
92 Катерина Павлова Павлова 138.СУ 2 27  
93 Люба Иванова Василева 138.СУ 2 27  
94 Теодора Йорданова Тодорова 138.СУ 2 27  
95 Моника Светославова Павлова 138.СУ 2 25  
96 Калоян Страхилов Йорданов 138.СУ 2 25  
97 Александър Пламенов Панайотов 138.СУ 2 25  
98 Раяна Николаева Христова 138.СУ 2 24  
99 Божидар Олег Гълчавов 138.СУ 2 22  
100 Демира Ангелова Любенова 138.СУ 2 22  
101 Виктор Георгиев Христов 138.СУ 2 22  
102 Магдалена Цветанова Циркова 138.СУ 2 20  
103 Калоян Павлов Павлов 138.СУ 2 20  
104 Даниел Красимиров Георгиев 138.СУ 2 17  
105 Кирил Добромиров Николов 138.СУ 2 15  
106 Виктория Борисова Йорданова 138.СУ 2 15  
107 Константин Людмилов Тодоров 138.СУ 2 10  
108 Анита Радославова Иванова 138.СУ 2 10  
109 Теодор Георгиев Миндов 138.СУ 2 10  
110 Виктория Пламенова Илиева 138.СУ 2 5  
111 Данаил Юлианов Петров 138.СУ 2 5  
112 Димитър Георгиев Гергинов 138.СУ 2 5  
113 Николай Николаев Караджов 138.СУ 3 64  
114 Ива Деянова Андреева 138.СУ 3 48  
115 Марина Веселинова Котарова 2.СУ 3 43  
116 Моника Кръстева Иванова 138.СУ 3 37  
117 Мирослав Ивайлов Крачунов 138.СУ 3 36  
118 Виктория Георгиева Гергинова 138.СУ 3 35  
119 Виктор Димитров Маргаритов 138.СУ 3 35  
120 Калоян Василев Генов 138.СУ 3 35  
121 Михаела Даниел Маркова 138.СУ 3 34  
122 Ивана Стоянова Натова 138.СУ 3 30  
123 Преслава Иванова Иванова 138.СУ 3 30  
124 Моника Петрова Василева 138.СУ 3 30  
125 Георги Георгиев Ребров 138.СУ 3 30  
126 Сава Цолов Петков 138.СУ 3 25  
127 Калоян Веселинов Попов 138.СУ 3 25  
128 Теодора Валентинова Григорова 138.СУ 3 25  
129 Ангел Янков Петров 138.СУ 3 22  
130 Габриела Николаева Гаврилова 138.СУ 3 20  
131 Стилиян Михайлов Ковачев 138.СУ 3 20  
132 Мария- Магдалена Бориславова Коцева 138.СУ 3 17  
133 Рая Николаева Гьоринска 138.СУ 3 15  
134 Даян Михайлова Чалъкова 138.СУ 3 15  
135 Виктор Антонов Спасов 138.СУ 3 15  
136 Ева Цветомирова Божкова 138.СУ 3 15  
137 София Любомирова Дейчева 138.СУ 3 10  
138 Ивайло Ивайло Маджов 138.СУ 3 10  
139 Мелани Александрова Велева 138.СУ 3 5  
140 Росена Николова Йорданова 138.СУ 4 62  
141 Момчил Йорданов Ефтимов 138.СУ 4 45  
142 Мира Мирославова Велева 138.СУ 4 44  
143 Александър Цветомиров Цветков 138.СУ 4 42  
144 Ронислава Данаилова Николова 138.СУ 4 30  
145 Дияна Христова Динкова 138.СУ 4 28  
146 Мартина Николай Бикова 138.СУ 4 28  
147 Андрей Алексеев Андреев 138.СУ 4 27  
148 Антоанета Павлинова Андонова 138.СУ 4 23  
149 Мариян Любомиров Ценов 138.СУ 4 22  
150 Дияна Николаева Велкова 138.СУ 4 21  
151 Мартин Димитров Раков 138.СУ 4 17  
152 Атанаси Вихренов Стоянов 138.СУ 4 16  
153 Елена Николаева Борогова 138.СУ 4 16  
154 Денис Евтимов Димитров 138.СУ 4 16  
155 Виктор Илиев Тасев 138.СУ 4 15  
156 Ирина Константинова Пенчева 138.СУ 4 15  
157 Рая Ангелова Митова 138.СУ 4 15  
158 Александра Руменова Каракулева 138.СУ 4 15  
159 Кристияна Николаева Костова 138.СУ 4 10  
160 Александър Добромиров Стоянов 138.СУ 4 10  
161 Алиса Иво Кръстева 138.СУ 4 8  
162 Александър Иванов Стаменов 138.СУ 4 6  
163 Елица Живкова Тенева 138.СУ 4 5  
164 Димитър Мирославов Маринов 138.СУ 5 52  
165 Десислава Калинова Стефанова 138.СУ 5 44  
166 Тодор Иванов Иванов 138.СУ 5 41  
167 Теодора Станимирова Тотева 138.СУ 5 40  
168 Деян Славов Иванов 138.СУ 5 39  
169 Лора Руменова Бинева 138.СУ 5 39  
170 Михаил Димитров Димитров 138.СУ 5 36  
171 Камен Тодоров Кисов 138.СУ 5 35  
172 Селена Георгиева Стратиева 138.СУ 5 31  
173 Борис Войнов Божинов 138.СУ 5 30  
174 Милен Василев Мутафов 138.СУ 5 29  
175 Рая Венелинова Николова 138.СУ 5 28  
176 Неда Яворова Нецова 138.СУ 5 20  
177 Сава Василев Мутафов 138.СУ 5 15  
178 Виктория Иванова Стефанова 138.СУ 5 12  
179 Васил Маринов Клисуркин 138.СУ 5 5  
180 Таня Живкова Живкова 138.СУ 6 52  
181 Андрей Николаев Борогов 138.СУ 6 35  
182 Виктор Юлианов Венев 138.СУ 6 25  
183 Милена Ивелинова Ганчева 138.СУ 6 22  
184 Нели Радославова Янчева 138.СУ 6 21  
185 Йордан Николаев Йорданов 138.СУ 6 20  
186 Ема Тодорова Донева 138.СУ 6 19  
187 Цветелина Ивова Фролошка 138.СУ 6 16  
188 Алекс Иванов Керефейски 138.СУ 6 15  
189 Яна Иванова Иванова 138.СУ 6 12  
190 Яна Росенова Михайлова 138.СУ 6 10  
191 Стоил Стефанов Кръстев 138.СУ 6 7  
192 Емилияна Георгиева Атанасова 138.СУ 7 45  
193 Мартин Тодоров Донев 138.СУ 7 43  
194 Ивана Бориславова Берова 138.СУ 7 35  
195 Бояна Десиславова Гузгунова 138.СУ 7 33  
196 Ванеса Венциславова Христова 138.СУ 7 30  
197 Василена Любомирова Владимирова 138.СУ 7 27  
198 Велин Иво Кръстев 138.СУ 7 26  
199 Габриела Здравкова Стойчева 138.СУ 7 26  
200 Радостин Валериев Трендафилов 138.СУ 7 22  
201 Тодор Ивов Фролошки 138.СУ 7 22  
202 Ванеса Николаева Попова 138.СУ 7 20  
203 Алесандър Георгиев Станков 138.СУ 7 15  
204 Цветан Тихомиров Тошев НПМГ 8 32  
Joomla templates by Joomlashine