/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

СИСТЕМА

за прием на ученици в І. клас в общинските училища на територията на Столична община

Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Отменя Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

2. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 48, точка 3 от дневния ред, по доклади №№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. и СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Съдържание

на системата за прием на ученици в І. клас в общинските училища на територията на Столична община

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

1. С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.

3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО София-град.

4. Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище.

Раздел II.
ДЕЙНОСТИ :

5. Кандидатстване

5.1. Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

5.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община подават заявления /по образец - Приложение № 2/ в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т. 2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел III., т. 8.

5.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

6. Класиране

6.1. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.

6.2. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система.

6.3. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет.

6.4. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС - вх. №, група и брой точки.

6.5. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

6.6. Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, посочени в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл., като първо се приемат децата от първа група.

6.7. Когато броят на децата в определена група в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в раздел III., от т. 8.5 до т. 8.13 вкл.

7. Записване

7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

7.2. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

7.3. Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства. При необходимост Комисията може да изиска и оригинали на документи за сверяване на данните.

7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.

7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година

Раздел IV.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община отменя Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет.

§ 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. издадена от министъра на образованието и науката.

§ 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община влиза в сила в деня на обявяване решението на Столичен общински съвет за нейното приемане.

§ 4. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане "Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак)."

§ 5. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс "Домакинство" включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях."

 

 Допълнения от Столичния общински съвет от 02.04.2018 г.  procheti

 

 animation

Уважаеми родители,

За учебната 2018 /2019 г. в 138. СУЗИЕ „ Професор Васил Златарски“ ще се приемат 4 паралелки по 22 ученици - ОБЩО 88 ученици по следния ред:

І. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ за І клас

Родителите/настойниците на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас подават заявления по образец в срок от 16.04. до 16.05.2018 г. в училището от 8.30-18.00 ч.

ІІ. КЛАСИРАНЕ:

Класирането се извършва по критерии, като учениците се разпределят в групи зависимост от водещите критерии, както следва :

ПЪРВА ГРУПА – Постоянен /настоящ адрес в прилежащата територия на училището и непроменян в последните над 3 години преди подаването на заявлението.

ВТОРА ГРУПА - Постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но с промени в периода през последните от 1 до 3 години преди подаването на заявлението.

ТРЕТА ГРУПА - постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаването на заявлението.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

ІІІ.ПРИЕМ :

Първо се приемат учениците от Първа група, при наличие на свободни места тези от Втора група и т.н.

Когато броят на децата в определена група надхвърля броя на свободните места, учениците се подреждат в зависимост от общия брой точки , получени от допълнителните критерии

Информацията за класираните ученици се подава по входящ номер, група и бал, съгласно Закона за защита на личните данни

Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване

ІV. ЗАПИСВАНЕ:

При записване родителите / настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице представят следните документи:

     1. Попълват заявление - декларация-образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи. (В заявлението има следните абревиатури - БЕЛ /бълг. език и литература/, АЕ /английски език/, КЕ /китайски език/)

 iztegli1  Заявление - декларация

     2.Предоставят оригинала на удостоверение за завършена подготвителна група

   3. Предоставят копие и оригинал на документите по водещите и допълнителни критерии

Комисия извършва проверка на документите и ако те отговарят на декларираните в заявлението, записва ученика в училището.

При непредставяне на необходимите документи ученикът не се записва.

ВНИМАНИЕ!

Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите подават допълнително заявление до директора на училището.

При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

V. ГРАФИК НА ПРИЕМА:

16.04. до 16.05.2018 г. подаване на заявления по образец  в училището от 8.30-18.00 ч.

04.06.2018 г. Обявяване на списъците от I-во класиране

5 - 7.06.2018 г. Записване на учениците от I-во класиране

07.06.2018 г. в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за II-ро класиране

8 - 11.06.2018 г. до 12 ч. Подаване на заявления за II-ро класиране

11.06.2018 г. в 18.00 ч. Обявяване на списъци на приетите ученици на II-ро класиране

12 - 13.06.2018 г. до 17.00 ч. Записване на учениците от II-ро класиране

13.06.2018 г. Обявяване на свободните места за III-то класиране

VІ. КРИТЕРИИ:

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ -за първа, втора, трета и четвърта групи
8.1. Първа група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

8.2. Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.
8.3. Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
8.4. Четвърта група - деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете*

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ:

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6. Дете с двама починали родители - 5 т. Копия от Акт за смърт на родителите.
8.7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 22 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1
от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т. Удостоверява се от училището.
8.9. Дете с един починал родител - 3 т. Копие от Акт за смърт на родителя
8.10. Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца - 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.
8.11. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете - 3 т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.
8.12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището - 5 т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.
8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

Прилежащ район на 138.СУЗИЕ „ Проф. Васил Златарски“

бул. Цариградско шосе [ № 101; № 73 ( вх. А, Б ); № 87; № 99 ]

бул. Шипченски проход [ № 10 ( вх. А, Б ); № 15А; № 17 ( вх. А, Б ); № 18 ( вх. А, Б, В ); № 19 ( вх. В, Г ); № 21 ( вх. А, Б, В ); № 22; № 23 ( вх. А, Б, В ); № 24; № 26; № 27 ( вх. А, Б ); № 27А ( вх. А, Б ); № 28; № 43 ( вх. А, Б ); № 47; № 48; № 49; № 51; № 52; № 53; № 6 ( вх. А, Б ); № 8 ]

ж.к. Гео Милев [ бл. 103; бл. 104; бл. 105; бл. 106 ( вх. А, Б, В ); бл. 107 ( вх. А, Б, В ); бл. 109 ( вх. А, Б ); бл. 112 ( вх. А, Б, В, Г ); бл. 113 ( вх. А, Б, В, Г ); бл. 117 ( вх. А, Б ); бл. 118 ( вх. А, Б ); бл. 118А ( вх. А, Б ); бл. 119 ( вх. А, Б ); бл. 122; бл. 123; бл. 125 ( вх. А, Б ); бл. 126; бл. 127; бл. 128; бл. 129; бл. 130 ( вх. А, Б ); бл. 131; бл. 132; бл. 133; бл. 134; бл. 135; бл. 136; бл. 140 ( вх. А, Б ); бл. 141 ( вх. А, Б ); бл. 142; бл. 143 ( вх. А, Б ); бл. 144 ( вх. А, Б ); бл. 145 ( вх. А, Б ); бл. 146 ( вх. А, Б, В ); бл. 147 ( вх. А, Б, В ); бл. 148 ( вх. А, Б, В ); бл. 149 ( вх. А, Б, В ); бл. 152; бл. 153; бл. 154 ( вх. А, Б ); бл. 155; бл. 156; бл. 157; бл. 158; бл. 240 ( вх. А, Б, В, Г, Д ); бл. 244; бл. 245 ( вх. А, Б, В ); бл. 246; бл. 247; бл. 248; бл. 249; бл. 250 ( вх. А, Б, В ); бл. 251 ( вх. А, Б, В, Г ); бл. 251А; бл. 43 ( вх. А, Б, В ); бл. 45 ( вх. А, Б, В ); бл. 46 ( вх. А, Б, В ); бл. 47 ( вх. А, Б, В ); бл. 50 ]

ул. Акад. Георги Бончев [ № 2 ( вх. А, Б ); № 20; № 22; № 3; № 4; бл. 4 ]

ул. Акад. Никола Обрешков [ № 2 ( вх. А, Б ); № 3; № 3А; № 6; № 7 ( вх. А, Б, В ); № 8А ]

ул. Александър Жендов ( № 1; № 2; № 3; № 5; № 6 )

ул. Александър фон Хумболт [ № 1; № 14; № 14А; № 16А; № 20; № 20А; № 23; № 25; № 25А; № 26; № 27; № 28; № 28А; № 29; № 3; № 30; № 30А; № 31; № 33; № 34; № 35; № 35А; № 35Б; № 35В; № 36 ( вх. А, Б ); № 43; № 5; № 7; № 8; № 9 ]

ул. Алфред Нобел [ № 1 ( вх. А, Б ); № 1А ( вх. А, Б ); № 2 ( вх. А, Б, В, Г ); № 3; № 4; № 6А ( вх. А, Б ) ]

ул. Владимир Башев [ № 11; № 9 ]

ул. Галилео Галилей [ № 15; № 20 ( вх. А, Б ); № 30; № 32; № 37; № 42 ( вх. А, Б ); № 43; № 43А; № 44 ( вх. А, Б ); № 45 ( вх. А, Б ); № 46 ( вх. А, Б ); № 52 ( вх. А, Б ); № 54 ]

ул. Елисавета Багряна [ № 1; № 14; № 18; № 2; № 20 ( вх. А, Б ); № 2А; № 4; № 9 ]

ул. Калина Малина [ № 1; № 2; № 4 ]

ул. Коста Лулчев [ № 10; № 10Б; № 10В; № 11; № 12; № 13; № 14; № 15; № 15А; № 17; № 2; № 20; № 21; № 21А; № 23; № 2В; № 4А; № 7 ]

ул. Лидице [ № 1; № 10; № 11; № 12 ( вх. А, Б ); № 13; № 14; № 15; № 2; № 7; № 8 ]

ул. Маестро Михаил Милков [ № 10; № 12; № 14; № 4; № 6 ( вх. А, Б ) ]

ул. Николай Коперник [ № 10; № 17; № 1А; № 2; № 20; № 21 ( вх. А, Б, В ); № 22; № 25; № 6; № 9 ]

ул. Прелом [ № 10; № 2; № 5; № 5А; № 6; № 8; № 8А ]

ул. Проф. Георги Павлов [ № 11; № 13; № 17; № 19; № 21; № 24; № 26; № 28; № 3; № 30; № 32; № 34; № 36; № 38; № 7 ( вх. А, Б ) ]

ул. Светлоструй [ № 1; № 2; № 3; № 4 ( вх. А, Б, В ); № 5; № 6 ( вх. А, Б ); № 7; № 9 ]

ул. Христо Чернопеев [ № 13; № 5 ( вх. А, Б ) ]

ул. Хубавка [ № 1; № 2; № 4; № 5; № 7 ]

ул. Цветан Радославов [ № 10; № 11; № 12; № 12А; № 13; № 15; № 15А ( вх. А, Б ); № 16; № 4; № 5 ( вх. А, Б ); № 6; № 7 ( вх. А, Б ); № 8; № 9 ]

От 148 ОУ към 138 СУ

ул. Спътник [ № 10; № 10А; № 12; № 13; № 14; № 15; № 15А; № 16; № 17; № 21; № 4; № 8 ]

ул. Иван Димитров-Куклата [ № 11; № 13; № 4 ]

ул. 592 [ № 2; № 2А; № 4; № 6 ]

ул. 593 [ № 1; № 2 ( вх. А, Б, В, Г ); № 3; № 5 ]

От 93 СУ към 138 СУ

ул. Иван Димитров-Куклата № 15

 

 

karta

Joomla templates by Joomlashine