/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 КИТАЙ

 НИЕ И ЯПОНИЯ

  МОМЕНТИ ОТ КЛАСНАТА СТАЯ  - РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Представяне на японските паралелки

Представяне на китайските паралелки

 

Kандидатстване след 7. клас - /сайт на Мон/ - дати, срокове изисквания...

 

 

Прием след VII клас профил „Чуждоезиков“:

1 паралелка с 1. чужд английски език и 2. чужд испански език;

1 паралелка с 1. чужд английски език и 2. чужд немски език;

1 паралелка с 1. чужд китайски език и 2. чужд английски език;

1 паралелка с 1. чужд японски език и 2. чужд език английски език;

График на дейностите

Прием след VII.клас 2017/2018 учебна година

Паралелка профил“Чуждоезиков“ АЕ/ИЕ

 Първи профилиращ предмет АЕ

Втори профилиращ предмет ИЕ

Трети профилиращ предмет БЕЛ

Паралелка профил“Чуждоезиков“ АЕ/НЕ

 Първи профилиращ предмет АЕ

Втори профилиращ предмет НЕ

Трети профилиращ предмет БЕЛ

Паралелка профил“Чуждоезиков“ ЯЕ/АЕ

 Първи профилиращ предмет ЯЕ

Втори профилиращ предмет АЕ

Трети профилиращ предмет БЕЛ

Паралелка профил“Чуждоезиков“ КитЕ/АЕ

 Първи профилиращ предмет КитЕ

Втори профилиращ предмет АЕ

Трети профилиращ предмет БЕЛ

Балообразуване за всички паралелки:

 Утроената оценка от теста по БЕЛ

Оценката от теста по математика

Оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование

Оценката по математика от свидетелството за основно образование

 Сведение и изпълнение заповед № РД 01-145/28.03.2017 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

 

 

29.03.2017 г.


Изх. №
РУО1-5827/28.03.2017г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-8/04.01.2017 г. на министъра на образованието и науката, получена с писмо от МОН с вх.№ РУО1-5653/27.03.2017 г. в РУО – София-град, с която са утвърдени:

 1. Изисквания за провеждане на националното външно оценяване на учениците в IV клас през учебната 2016/2017 г. (Приложение 1)
 2. Изисквания за провеждане на националното външно оценяване на учениците в VII клас през учебната 2016/2017 г. (Приложение 2)
 3. Изисквания за провеждане на националното външно оценяване на учениците в VIII клас  с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2016/2017 г. (Приложение №3)
 4. Изисквания за провеждане на онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от Х клас  през учебната 2016/2017 г. (Приложение №4)
 5. Номенклатура за учениците със специални образователни потребности (Приложение №5)
 6. Инструктаж за учителите консултанти на учениците със специални образователни потребности (Приложение № 6)

Приложение: съгласно текста

В

АНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.04.2017 г.

Изх. № РУО1-8099/19.04.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ, СУ И ДОВДЛРГ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

            Моля да информирате родителите на учениците от седми и осми клас за следното: 1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 412, от 03.05.2017 г. до 19.05.2017 г. включително, в присъствието на лекар-педиатър, както следва:

 • понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.

2. Учениците подават в РУО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:

 • заявление с подредени желания;
 • служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

  3. Редът за приемане на документите е:

 • кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
 • лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 412 и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник. На 19.05.2017 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа. След 19.05.2017 г. документи не се приемат. За повече информация – 089136524 – инж. Златка Иванова – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2017 г.


№ РУО1-9366/02.05.2017 г

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ
В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година, изменена със заповед № РД 09-1638/19.10.2015 г. Ви информирам, че от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците от Вашето училище.
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. и се предават от представител на училището от 05.05.2016 г. до 10.05.2016 г. от 15:00 до 17.00 часа и на 11.05.2017 г. от 9:00 до 10:00 часа в стая 510 на РУО – София-град.
Учениците, които се обучават в VII клас в училища от други области, подават заявления в 144. СУ „Народни будители“, ж.к. „Младост 3“.

От тази година учениците не внасят такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

12.05.2017 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че заявленията, които сте подали към Областната комисия за прием на ученици след завършен VII клас за изпита за проверка на способностите се отнасят само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За следните училища:

 • Национална гимназия за приложни изкуства "Свети Лука" - София
 • Национално музикално училище "Любомир Пипков"
 • Национално училище за изящни изкуства "Илия Петров"
 • Национална професионална гимназия  по полиграфия и фотография

(към Министерство на културата) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

Joomla templates by Joomlashine